.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

სტრატეგია

სიტუაციის ანალიზი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი დინამიკა შესძინა საზოგადოებას, რომელიც თვისობრივად ახალი ტიპის გამოწვევების წინაშე აყენებს საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკებს.
ტრანსფორმაციას განიცდის მომხმარებელის, შესაბამისად, სერვისების ტიპები და ტექნოლოგიები.

სამიზნე ჯგუფი, მომხმარებელი

აკადემიური/საუნივერსიტეტო საზოგადოების თითოეული წევრი
აკადემიური პერსონალი (პროფესორები, მკვლევარები)
სტუდენტები
ასევე ყველა პირი და ინსტიტუცია, განურჩევლად ასაკისა, იურიდიული, სოციალური, კულტურული, რელიგიური, ეთნიკური და მოქალაქეობრივი სტატუსისა, რომლებიც:
ლიბერალურ ღირებულებებზე დაყრდნობით ჩვენი უნივერსიტეტის პროფილის გათვალისწინებით იყენებენ და ავითარებენ ცოდნას.

მისია
ბიბლიოთეკა - ინფორმაციული რესურსცენტრი, რომელიც პასუხს აგებს არესბული კოლექციების დაცვასა და განვითარებაზე, მომხმარებლისათვის მრავალფეროვანი სერვისების შეთავაზების გზით მაქსიმალურად ხელმისაწდომსა და ადვილად გამოყენებადს ხდის საინფორმაციო რესურსებს და ამგვარად ხელს უწყობს აკადემიური პროცესების ხარისხის ზრდას, თითოეული მომხმარებლის ინტეგრაციას გლობალურ ინფორმაციულ საზოგადოებაში და ახალი ცოდნის გენერირებას.

პრინციპები და მიდგომები
სტანდარტიზაცია
პერსონალიზაცია - მომხმარებელზე ორიენტაცია
სერვისების სიმარტივე და მრავალფეროვნება
კოოპერაცია - ნაციონალურ და გლობალურ, პერსონალურ და ინსტიტუციონალურ დონეზე

სტარატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები
კოლექციების განვითარება
სამიზნე ჯგუფზე ორიენტირებული სხვადასხვა სახის (ნაბეჭდი, ელექტრონული, აუდიო, ვიდეო, ფოტო და ა.შ.) ინფორმაციის მოგროვება
ამოცანები
კოლექციების განვითარება
კოლექციების განვითარების სტრატეგიის შემუშავება
კოლექციის განვითარებაში მონაწილე ჯგუფის შექმნა
წიგნების შეძენა (ნაბეჭდი თუ ელექტრონული)
ჩუქება (მიმართვა სხვადასხვა ბიბლიოთეკებისადმი/ გამომცემლებისადმი)
ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალებისა და ბაზების გამოწერა
წიგნების დიგიტიზირება (საავტორო უფლებების დაცვით)
სტუდენტებისათვის რიდერების მომზადება
არსებული ფონდების ინვენტარიზაცია-ოპტიმიზაცია

ამოცანები
არსებული ფონდების ინვენტარიზაცია-ოპტიმიზაცია
საინვენტარო ჟურნალების დიგიტალიზაცია
ფონდების გამოხშირვა
კლასიფიკაციის უნიფიცირება

 უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში ჩამოსაწერად გამზადებული ლიტერატურის შემდგომი გამოყენებაზე/გადაცემაზე/ჩამოწერაზე მუშაობა.
სტრატეგიები მიზნები პრიორიტეტები
სერვისების განვითარება
სამკითხველო გარემოს/ტექნიკური ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია
ამოცანები
სამუშაო საათების გაზრდა (ორშაბათი-პარასკევი 09.00-21.00, შაბათ-კვირა 10.00-18.00)
ელექტრონული მომსახურება/მეილსერვისი (შეკითხვა ბიბლიოთეკარს, წიგნების დაჯავშნა და ა.შ.)
კოპირება
ბიბლიოთეკშორისი აბონემენტი
წიგნების სოციალიზაცია

არსებული ინფორმაციის თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სტანდარტების შესაბამისად დამუშავება და ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო ელექტრონული სისტემის (ILS) დანერგვა

ამოცანები
ILS დანერგვა

სტანდარტის შერჩევა, პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა (გამართვა, ტესტირება) და დანერგვა
ელექტრონული კატალოგი

შერჩეულია სტანდარტი მარკ21
დასრულდა პროგრამის რამდენიმე მოდულის ტესტირება (კატალოგიზაცია, OPAC და ა.შ.)
მიმდინარეობს პროგრამის დანარჩენი მოდულების - ტესტირება (მაგ.: ცირკულაცია)
მიმდინარეობს ელექტორნულ კატალოგში მონაცემების ჩამოტვირთვა

ამოცანები

  • უკაბელო ინტერნეტი
  • დარბაზის რემონტი
  • განათება
  • დარბაზი
  • ავეჯის განახლება
  • კომპიუტერები

სტრატეგიები მიზნები პრიორიტეტები
ინფორმაციული წიგნიერების განვითარება და LLL / დისტანციური განათლება / Open Uni

ამოცანები
ინფორმაციული წიგნიერების კურსის განვითარება სტუდენტებისა და სხვადასხვა ასაკის აუდიოტორიისათვის
TEMPUS პროექტი – MA in LIS
დისტანციური სწავლების ფორმატი /LLL
სასწავლო კურსებისა და მასალების განთავსება ინტერნეტში
ინოვაციური ვირტუალური ლაბორატორია

სტრატეგიები მიზნები პრიორიტეტები

პერსონალის განვითარება

ბიბლიოთეკარის სტანდარტის შემუშავება.
პერსონალის სტანდარტის შესაბამისად განვითარებაზე ზრუნვა (მექანიზმის შემუშავება)

პერიოდულად ტარდება ტრენინგები (საინვენტარო ჟურნალების ელექტორნიზაცია, კატალოგიზაცია, ცირკულაცია

წიგნების სოციალიზაცია - მთარგმნელობითი პროგრამა,პრეზენტაციიები, გამოფენები

ამოცანები

მთარგმნელობით პროგრამა
პრეზენტაციიები
გამოფენები
ინტერინსტიტუციონალური თანამშრომლობა

ამოცანები
კონსორციუმი
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
საბიბლიოთეკო ასოციაცია
საქართველოს აკადემიური ბიბლიოთეკა
კვლევითი ინსტიტუტების ბიბლიოთეკები
უნივერსიტეტები (სამხედრო აკადემია, რეგიონალური და ა.შ.)
სკოლების ბიბლიოთეკების ქსელი
საერთაშორისო კონტაქტები (TEMPUS)