.:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.
     
 
 
 
 
     
     
  .:ბათუმის საზღვაო აკადემია:.

ელექტრონული ბაზები

ლოჯისტიკა ლიტერატურა, კულტურა
საინფორმაციო ტექნოლოგიები საზღვაო-საინჟინრო საქმე
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი საგანმანათლებლო სივრცე
საერთაშორისო საზღვაო კონვენციები სამართალი, საზღვაო სამართალი
უცხო ენა ისტორია, გეოგრაფია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია
ზოგადტექნიკური დისციპლინები ელექტროობა, ელექტროტექნიკა, ავტომატიკა
ელექტრომექანიკა ენციკლოპედიები და ცნობარები
ეკონომიკა, მენეჯმენტი, მარკეტინგი

 

ლოჯისტიკა (ზევით)

В.В.Дыбская
Логистика складирования

ლიტერატურა, კულტურა (ზევით)


ქართული მწერლობა ტომი 1- 33, გამომც. ნაკადული 2002

საინფორმაციო ტექნოლოგიები (ზევით)


Программирование на С++
თ.თელია ი.მოწყობილი
MS EXCEL ეკონომიკასა და ბიზნესში
ვ.ასაბაშვილი ს.ცირამუა
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი
Т.А.Павловская, Ю.А.Щупак
С++ Структурное программирование Практикум

საზღვაო-საინჟინრო საქმე (ზევით)


Яхта Устройство и управление

Управление поставщиками

Морская навигационная техника

Морское Страхование

Статика Корабля

Международный кодекс по охране судов и портовых средств

SHIPS ROUTEING

SHIPBORNE RADIOCOMMUNICATIONS AND NAVIGATIONAL EQUIPMENT

POVER PLANT 1 diesel

PERSONNEL MANAGEMENT

MENUAL ON OIL POLLUTION

MENUAL ON OIL POLLUTION

Noise Levels on Board Ships

NAVTEX MANUAL

Merchant Ships Search and Rescue

Merchant Ships Search and Rescue Workbook

Mechanics & Hydromechanics

Maritime Thermodynamics 1

MARITIME POLLUTION AND PREVENTION

MARITIME POLLUTION AND PREVENTION Workbook

MARINE ENGINEERING FOR DECK OFFICERS

MANUAL ON OIL SPIIL RISK EVALUTION AND ASSESMENT OF RESPONSE PREPAREDNESS

IBC code

GUIDELINES ON THE ENHANCED PROGRAMME OF INSPECTIONS DURING SURVEYS

Guidelines on the convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and ather Matter,1972

CELESTIAL NAVIGATION 1

ENGINEERING MATERIALS

ENGINE WATCHKEEPING

Design, Construction and Equipment of Small Fishing Vessel

DECK WATCHKEEPING

CRUDE OIL WASHING SYSTEMS

CARGO HANDLING AND STOWAGE 2

CARGO HANDLING AND STOWAGE 1

Basic Documents Volume I

Auxillary Machinery 2

ASSESING SEAFARERS COMPETENCE (Second Editin)

SHIPS OPERATIING in polar waters

Shipboard marine pollution emergency plans

SHIP RECYCLING

SAMPLING OF DREDGED MATERIAL

SALVAGE Manual on Oil Pollution Section III 1997 EDITION

REVISED RECOMMENDATIONS ON THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS CARGOES IN PORT AREALS

Recovery Techniques

PSSA Particularty Sensitive Sea Areas

Prevention of corrosion on board ships 2010 Edition

PORT WASTE RECEPTION FACILITIES

NAVTEX manual

MANUAL ON OIL POLLUITIO

Maritime Safety Information

Load Lines

Liquefied Gases in Bulk

life-Saving Appliances

Inert Gas Systems

IMO/..UNEP GUIDELINES ON OIL SPILL DISPERSANT APPLICATION

IMO SMCP

IMO/FAO GUIDANCE ON MANAGING SEAFOOD SAFETY DURING AND AFTER OIL SPILLS

Guidelines for the transport and Handling of Limited Amounts of Hazardous and Noxious Liquid Substances in Bulk on Offshore Support Vassels

SHIPS OPERATIING IN POLAR WATERS

CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS BIOFOULING

FTP CODE

Cold Water Survival

Bioremediation in Marine oil Spills

International Medical Guide for Ships

Marine Stores Guide

ANCHORING SYSTEMS AND PROCEDURES

A HANDBOOK TO MARINE INSURANCE

BALLAST WATER MANAGEMENT 4 th Edition

BRIDGE PROCEDURES GUIDE

BULK CARRIERS

DERIVATIVES AND RISK MANAGEMENT IN SHIPING

DOUBLE HULL OIL TANKERS

DYNAMIC POSITIONING

ECDIS PROCEDURES GUIDE

EMERGING BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEMS

GENERAL CARGO SHIPS

GUIDELINES FOR THE INSPECTION AND MAINTENANCE OF DOUBLE HULL TANKER STRUCTURES

HATCH COVERS

HMS CONWAY 1859-1974

MARINE CARGO INSURANCE

Marine Ferry Transports An operators Guide First Edition

MARINE FUELS AND EMMISSIONAL

MARINE INSURANCE VOLUME ONE PRINCIPLES AND BASIC PRAQTICE

MARINE INSURANCE VOLUME TWO CARGO PRACTICE

MARINE SURVIVAL 3 RD EDITION

MARINE TERMINAL MANAGEMENT AND SELF ASSESSMENT

MARINE TERMINAL OPERATORS COMPETENCE AND TRAINING GUIEDE

MARITIME WEATHER AND CLIMATE FIRST EDITION 001

MOORING EQUIPMENT GUIDELINES 3 RD EDITION (MEG 3)

NAVIGATION ADVANCED MATES MASTER

Navigations For Masters

OFFSHORE ENGINEERING AND PRODUCTION

OFFSHORE VESSEL MANAGEMENT AND SELF ASSESSMENT( OVMSA)

ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR OFFICERS IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH (DECK CADETS)

ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR OFFICERS IN CHARGE OF AN ENGINEERING WATCH ( ENGINE CADETS)

ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR RATINGS FORMING PART OF A NAVIGATIONAL WATCH

ON BOARD TRAINING RECORD BOOK FOR RATINGS FORMING PART OF AN ENGINEERING WATCH

Passege Plannig Guide

Passage Planning guide Malacca and Singapore Straits 2013 Edition

RADAR LOG

Reference Book of Marine Insurance Clauses 77 th Edition 2013

TANDEM MOORING AND OFFLOADING GUIDELINES FOR CONVENTIONAL TANKERS AT F(P) SO FACILITIES

PREVENTION OF CORROSION ON BOARD SHIPS 2010 EDITION

REFRIGERATED TRANSPORTATION

RESPONSE 2 nd Edition TO MARINE OIL SPILLS

SAFETY AND HEALTH AT SEA

SHIP AUTOMATION FOR MARANE ENGINEERS AND ETOS

SHIP SQUAT AND INTERACTION

SHIP STABILITY 1 ST EDITION MATES MASTERS

Ship Stability OOW By Martin Rhodes

SHIP TO SHIP TRANCFER GUIDE

STABILITY AND BALLAST CONTROL

TANK CLEANING GUIDE

TANKER JETTY SAFETY

TANKERS AN INTRODUCTION TO THE TRANSPORT OF OIL BY SEA

THE ICE NAVIGATION MANUAL

The Institute Time Clauses Hulls 1995

TRAINING AND ASSESSMENT ON BOARD

UIDELINES FOR COATININGS MAINTENANCE AND REPAIRS
И.Д. Колиев
Судовые Холодильные Установки
Anthony S. Agustin
METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHI
ტარიელ ქოქოლაძე მერაბ ცეცხლაძე
გემის მართვა
შოთა კუნჭულია
საზღვაო ნავიგაცია - მოკლე თეორიული კურსი
EDMUNDO Q. PRAGADOS
MARINE ENGINEERING DRAWING
EUGENIO J. Ynion
CELESTIAL NAVIGATION 2
EUGENIO J. YNION
WORKBOOK IN TERRESTRIAL NAVIGATION 1
EUGENIO J. YNION
Workbook in CELESTIAL NAVIGATION 1
EUGENIO J. YNION
TERRESTRIAL NAVIGATION 1
EUGENIO J. YNION
TERRESTRIAL NAVIGATION 2
EUGENIO J. YNION
REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA
FLORENCIO COSARE
SHIP CONSTRUCTION AND STABILITY
Florencio D. Cosare
BASIC SAFETY
JONATHAN A. SIGLOS
MARITIME POVER PLANT 2 S T E A M
JOSC Luis C. Dizon
Workbook in SHIPHANDLING and MANEUVERING
Jose luis C. Dizon
SHIPHANDLING and MANEUVERING
lauro S.
Workbook in ELECTRONIC NAVIGATION
limic Dela Calzada
SHIP and SHIP ROUTINES
Limic dela Calzada Andres Hilario, Jr.
Workbook in SHIP and SHIP ROUTINES
Limic dela Calzada Andres hilario, Jr.
Stability and Trim
Napoleon S. Jainga, Jr
maritime THERMODYNAMICS 2
Roland Alimen
ELECTRO TECHNOLOGY
SAMUEL D. DAGUIO
FUEL OILS & LUBRICANTS
V.Bobin
Терминологический справочник капитана по ведению дел и документации на английском языке
О.Н.Анучин. И.ЭКомарова
Бортовые системы навигации и ориентации искусственных спутников земли
А.И.Новиков
Вместимость…Тоннаж…Валовая вместимость
А.И.Новиков
Оценка посадки, остойчивости и прочности судна в процессе эксплуатации
А.Г.Степаненкоб Ю.В.Трубачев.
Офицер по охране судна
Н.А.Алексеев
Судовые микропроцессорные системы управления
Н.И.Буров С.А.Щербаков.
Электронные навигационные карты
Н.В.Авербах, В.Д.Кдименко
Практикум по навигации
Н.В.Авербах, Д.А,Гагарский.
Рекомендации по корректуре морских карт и руководств для плавании (РКК-2004)
Н.Г. Ермошкин, В.Н. Калугин , Э.В. Корнилов, И.Н.Кулешов
СУДОВЫЕ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД
Р.Ю.Титов, Г.И.файн
Мореходная астрономия
И.В.Тихонов. Э.В.Кормилов.
Пособие судоводителя малотоннажного судна
В.П.Сиденко, А.И.Геженко
Санитарная охрана морских рубежей
В.А.Сизых
Судовые энергетические установки
В.Н.Мельник
Эксплуатационные расчеты мореходных характеристик судна
В.М. Харин
Судовые Машины, установки, устройства и системы
В.И,Снопков.
Технология перевозки грузов морем
В.И.Снопков
Управление судном
В.И.Дмитриев. В.А,Григорян. В.А,Катенин.
Навигация и лоция
В.Б,жинкин
Теория и устройство корабля
В.В,Воронов. Н.Н,Григорьев. А.В.Яловенко.
Магнитные компасы
Л.Р.Аксютин
Контроль остойчивости морских судов
Л.Д.Ветренко
Управление работой морского порта

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (ზევით)


GENERAL CHEMISTRY Workbook

FORMULAS FOR MARITIME STUDENTS
ALELI A. BONIFACIO
PHYSICS 1
Aleli A. Bonifacio
WORKBOOK IN PHYSICS 2 FOR MARITIME STUDENTS
Aleli A. Bonifacio
PHYSICS 2
თ.ჩოხარაძე
ზოგადი ფიზიკა
გ.ნაკაშიძე
ალბათობის თეორია
გ.ნაკაშიძე
უმაღლესი მათემატიკა
Dolores N. Sibonga
GENERAL CHEMISTRY FOR MARITIME STUDENTS
SILVINO V. TUPAS
PLANE AND SPHERICAL TRIGONOMETRY
Sylvino V. Tupas
WORKBOOK IN COLLEGE ALGEBRA FOR MARITIME STUDENTS
SYLVINO V. TUPAS
WORKBOOK IN PLANE AND SPHERICAL TRIGONOMETRY FOR MARITIMES STUDENTS
Sylvino V.Tupas
COLLEGE ALGEBRA
Teresita Paragon
Solid Mensuration

საგანმანათლებლო სივრცე (ზევით)


საგანმანათლებლო სტრუქტურების ურთიერთშეწყობა ევროპაში

საერთაშორისო საზღვაო კონვენციები (ზევით)


STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, s mended in 1995 and 1997 and Seafarers’ Training, Certification and Watchkeeping Code (STCW Code)

ISGOTT International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals Fifth Edition

МАРПОЛ 73/78 Сводное издание 2002 года. ИМО

СОЛАС THE 1974 SOLAS CONVENTION 2006

Международные санитарные правила

Международный КОДЕКС ПО ОХРАНЕ судов и портовых средств

Международная конвенция о грузовой марке 1966 года. подписана в Лондоне 5 апреля 1966 г и Рекомендации Конференции

А.Г.Степаненко, Ю.В.трубачев. Офицер по охране судна

STCW

SOLAS

SOLAS

REVISED MARPOL ANNEX VI

MODU Code

MODU Code 2010 Edition

GUIDE TO MARITIME SECURETY AND THE ISPS CODE

INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS

INTERNATIONAL CODE ON INTACT STABILITY, 2008

IMSBC CODE

IMO SMCP

IMDG CODE

IMDG CODE volume 2

IMDG CODE volume 1

GMDSS

CODE OF SAFETY FOR FISHERMEN AND FISHING VESSELS

COLREG

S O L A S

PROVISIONS CONCERNING THE REPORTING OF INCIDENTS INVOLVING HARMFUL SUBSTANCES UNDER MARPOL 73..78

POLLUTION PREVENTION EQUIPMENT UNDER MARPOL 2006 EDUTION

OSV Code

ISM CODE INTARNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE

FAL Convention

DIVING Systems

CSS CODE

Code on Alerts and Indicators, 2009

Code of Safety for SPECIAL PURPOSE SHIPS, 2008 (2008 SPS Code)

CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF SHIPS CARRYING LIQEFIED GASES IN BULK

CASUALTY INVESTIGATION CODE

CAS Condition Assessment Scheme

CARGO STOWAGE AND SECURING

BCH CODE

Ballast Water Management Convention

Anti-Fouling systems

HSC Code

STCW

SOLAS

MARPOL

GUIDELINES ON THE IMO STCW CONVENTION INCLUDING THE 2010 MANILA AMENDMENTS

IMDG CODE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE

IMSBC CODE INTERNATIONAL MARITIME BULK CARGOES CODE

ISGOTT international safety guide for oil Tankers and Terminals Firfth Edition

სამართალი, საზღვაო სამართალი (ზევით)


MARITIME LAW Workbook

MERCHANT SHIPPING LEGISLATION

BILLS OF LADING

MODERN MARITIME LAW AND RISK MANEGEMENT

COMMENCEMENT OF LAYTIME

MARITIME LAW

INSURING CARGOES A practical guide to the law and practice

იურიდიული ლექსიკონო
ლადო ჭანტურია
კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში
იაგო წულაძე
საზღვაო გადაზიდვების საერთაშორისო შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი რეგულირება
იაგო წულაძე
ტერიტორიული ზღვა, მისი სამართლებრივი რეგულირება
TERESITA SAN DIEGO- OBLEPIAS
MARITIME LAW (Revised Edition)

უცხო ენა (ზევით)


ENGLISH FOR MARITIME STUDENTS
სვეტლანა როდინაძე
ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS
სვეტლანა როდინაძე, თამილა მიქელაძე
ENGLISH FOR MARINE ENGINEERS
Zurab Bezhanovi
A Guide to Maritime English

ისტორია, გეოგრაფია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია (ზევით)


საქართველოს ისტორია
Nodar Asatiani, Otar Janelidze
History of Georgia
А.А. Даниленко
Психологические основы управления на морском транспорте

ზოგადტექნიკური დისციპლინები (ზევით)

ციური ყურშუბაძე
საინჟინრო გრაფიკა
ე.ხავლოშვილი, გ.ფუტკარაძე
მასალათა გამძლეობა
ვლ.ჩხაიძე, ფ.აბუსელიძე, მ.ბექირიშვილი
გამოყენებითი მექანიკა

ელექტროობა, ელექტროტექნიკა, ავტომატიკა (ზევით)


ELECTRONIC NAVIGATION 2

ELECTRONIC NAVIGATION 1 including Radar Simulation

ELECTRO TECHNOLOGY 3

ELECTRO TECHNOLOGY 1
AUGUSTO U. ESCOLANO
MARITIME AUTOMATION
თენგიზ მუსელიანი, გიორგი დოლაბერიძე
შესავალი ელექტროტექნიკაში

ელექტრომექანიკა (ზევით)ენციკლოპედიები და ცნობარები (ზევით)


ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი

იურიდიული ენციკლოპედია

სატრანსპორტო ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი

კონფლიქტოლოგიის ენციკლოპედია

რუსულ-ქართული ლექსიკონი
Alan E Branch and David Branch
DICTIONARY OF SHIPPING INTERNATIONAL BUSINESS TRADE TERMS AND ABBREVIATIONS
როზეტა ასათიანი
თანამედროვე ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი
დევი მონასელიძე
გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური ტერმინების განმარტებითი ლექსიკონი

ეკონომიკა, მენეჯმენტი, მარკეტინგი (ზევით)


ეკონომიური თეორია

Менеджмент на транспорте

Мировая экономика и международные экономические отношения

საჯარო ფინანსები

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

მმართველობითი აღრიცხვა

საზოგადოებასთან ურთიერთობა სტრატეგია და ტაქტიკა

საზოგადოებასთან ურთიერთობების შესავალი

საქართველოს ეკონომიკა

მართვა მარტივად

მარკეტინგი მარტივად

პროექტის მართვა მარტივად

გაყიდვები მარტივად

სამუშაოს ძებნა მარტივად

რეკლამა მარტივად

ბრენდინგი მარტივად

დინამიური საუბრის ხელოვნება

საქმიანი ურთიერთობის ფსიქოლოგიის საფუძვლები

საქმიანი თათბირის საფუძვლები

ლურჯი ოკეანის სტრატეგია

გუნდის არქიტექტურა

ორგანიზაციული პერპეტუმობილე

მართვის ახალი გეომეტრია

თანამედროვე ორგანიზაციების მართვა

ვინ გაყიდის ხვალ

ეკონომიკური და ფინანსური რისკების მართვა

დანახარჯები ეფექტიანობის ანალიზი

ქეისების კრებული მენეჯმენტსა და კორპორაციულ ფინანსებში

დიდი წიგნი ბიზნესში

რეკლამა და პრომოცია

ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები

როგორ მოვიქცეთ გასაუბრებაზე

წარმატებული არაკომერციული ორგანიზაციის მართვა

კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი

REWORK ბიზნესი ცრურწმენების გარეშე

წარმატებული სტარტაპი

საგადასახადო სამართალი

იდეიდან პირველ მილიონამდე

საქართველოს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

გახდი გაყიდვების სუპერვარსკვლავი

ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოება

იმოქმედე------ ქალები, შრომა და ლიდერობის უნარი

ცოცხალი ორგანიზაციული სტრუქტურები

ფინანსური ანალიზი

კამპანიები რომლებმაც შეძრა მსოფლიო

როგორ ვმართოთ დრო

საერთაშორისო სავალუტო,საფინანსო და საკრედიტო ურთიერთობები
ლარისა დოლიკაშვილი
ტურიზმისა და სასტუმროების ეკონომიკა
ლევან გრიგალაშვილი
საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში
პაატა ჩაგანავა
რისკების მართვა
პოლ კრუმმანი, მაურის ოფსვილდი
საერთაშორისო ეკონომიკა, თეორია და ეკონომიკა
პიტერ ჰ.ლინდერტი
საერთაშორისო ეკონომიკა
ალან პიზი; ბარბარე პიზი
სხეულის ენა
არმსტრონგი კოტლერი
მარკეტინგის საფუძვლები
ასიე ცინცაძე ნინო სვანაძე
სადაზღვევო მათემატიკის საფუძვლები
ანზორ აბრალავა , ზურაბ ჯორბენაძე
ეკონომიკური ანალიზი
როსტომ ბერიძე
საბანკო მენეჯმენტი
რევაზ ჯავახიშვილი, ნანა ოქრუაშვილი
მარკეტინგი
რევაზ კაკულია
ფინანსური ეკონომიკა
რევაზ კაკულია; კახაბერ გაბელაშვილი
ფინანსების თეორია
ს.ფიშერი, რ.დორნბუში
ეკონომიკა ტომი IV
უ.ბომოლი, ა.ბლაინდერი
ეკონომიკსი ,პრინციპები და პოლიტიკა
ნ.ერიაშვილი
კულტუროლოგია
ნაპოლეონ ჰილი
წარმატების სტრატეგია
ნატალია ბირიცკაია, ნიკო კვარაცხელია, ნაზი ალხანაშვილი
ტურისტული მარშუტების მოდელირება
ნანა ბენიძე, ნანა შონია, ჯამბულ ბიწაძე
რისკები და დაზღვევა
ნათია სირაბიძე
წარმატების გასაღები
ნინო პეპანაშვილი
ბიზნესსამართალი
ნინო აბესაძე რუსუდან ქინქლაძე ქეთევან ჩიტალაძე
სტატისტიკა ტურიზმისათვის
ნიკოლოზ სააკაშვილი; თამარ ჩილინგარაშვილი
საქართველო--ტურიზმის და კურორტების ქვეყანა
იზოლდა ხასაია
მეცნიერული კვლევის მეთოდები ტურიზმში
თეიმურაზ შენგელია
ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები
ბადრი გეჩბაია, ანზორ დევაძე
HTM ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
ბრაიან თრეისი
მიზნები
ბრაიან თრეისი
აკოცე ბაყაყს
ბრაიან თრეისი
შეჭამე ბაყაყი
ბესიკ ბოლქვაძე
ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის კორდინაციის მნიშვნელობა საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში
გაიოზ ნადირაშვილი დავით ჯანგულაშვილი
მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები
გაიოზ ნადირაშვილი დავით ჯანგულაშვილი
ტურიზმის საფუძვლები
გრეგორი მენქიუ
ეკონომიკის პრინციპები
გიორგი შუბლაძე, ლარისა დოლიკაშვილი
ტურიზმის მენეჯმენტი
გიორგი შუბლაძე, ლარისა დოლიკაშვილი
ტურიზმის მარკეტინგი
გიორგი შებლაძე, ლარისა დოლიკაშვილი, აიდა ქიტაშვილი
ტურიზმის მარკეტინგი
გიორგი ცაავა
საბანკო საქმე
დავით პატარაია
საერთაშორისო ურთიერთობები დისციპლინა და თეორია
დავით ქათამაძე
საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის საფუძვლები
დავით ქათამაძე,
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობანი
დონ ფეილა
მრავალდონიანი მარკეტინგი
დემურ გადელია
კორპორაციათა ფინანსები
ვაჟა ანანიძე
სტრატეგიული მარკეტინგის საფუძვლები
ვაჟა ანანიძე
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები
მ.ბირჟაკოვი
ტურიზმის თეორია
მ.ბირჟაკოვი ვ. ნიკიფოროვი
ტურიზმის ინდუსტრია: გადაზიდვები
მარინა მეტრეველი
ტურიზმის ბიზნესი
მარინა მეტრეველი
ტურიზმის ეკონომიკა და პოლიტიკა
მარინა მეტრეველი
გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი
მირონ ტუღუში, ნაირა ყირიმლიშვილი
მენეჯმენტი
მერაბ მიქელაშვილი
საგადასახადო პოლიტიკა თეორია და პრაქტიკა
კ.ი.ღურწკაია, კ.კ.ღურწკაია
მაკროეკონომიკა
კარლო ღურწკაია
ეკონომიკის პრინციპები
О.Ю. СВИРИДОВ , А.А. ЛЫСОЧЕНКО
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ОЛИВЬЕ БЛАНШАР, СМЭНЛИ ФИШЕР
ЛЕКЦИИ ПО МАКРОЭКОНОМИКЕ
А. Р. Таймасов , З.М. Муратова , К.Н. Юсупов
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Н. КАПОН , В. КОЛЧАНОВ, ДЖ. МАКХАЛБЕРТ
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
Н.Н КАМЫНИНА
МЕНЕДЖМЕНТ И ЛИДЕРСТВО
Н.В. Анищенко
ОРГАНИЗАЦИЯ,НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
РИЧАРД ДАФТ
МЕНЕДЖМЕНТ
С.П. ШПИЛЬКО , Н.В. АНДРОНОВА, Р.В. ЧУДАРЕВ
МОРСКИЕ КРУИЗЫ
С.В. Саркисов
ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЭД
Т.В. Козырева
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ТУРИЗМЕ
Ф. Котлер, К.Л. Келлер
МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ
ФИЛИП КОТЛЕР, РОЛАНД БЕРГЕР, НИЛЬС БИКХОФФ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПО КОТЛЕРУ
Э. Л. ЛИМОНОВ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ МОРСОГО ТРАНСПОРТА И МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
И.Р. Коволенко, Н.П.Коваленко
Наука и искусство власти менеджера
И.И ДЮМУЛЕН
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В.П. Топалов , В.Г. Торский
МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ В СУДОХОДСТВЕ
В.В. ИВАНОВА
СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Владимир Шутенко
АРЕНДА СУДОВ
Г. И. ПРОСВЕТОВ
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Г.А. ЛЕВИКОВ
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИМ БИЗНЕСОМ
Дж. Мередит , С. Мантел , Мл
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ